Hand Wrap

คุณลักษณะเฉพาะ

ปลอกสวมมือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถกำมือได้
ใช้ประกอบกับรอกในการบริหารข้อไหล่
ทำจากฟองน้ำผ้าเนื้อนิ่ม และเวลโก้สแตรป

Category: