เฝือกปูน VR

ขนาด 3” 4” มีความยาว 2.70 เมตร (3 หลา) 1 กล่อง บรรจุ 24 ม้วน
ขนาด 6” มีความยาว 2.70 เมตร (3 หลา) 1 กล่อง บรรจุ 12 ม้วน

Category: