Aluminium Crutches ALK525

คุณลักษณะ

  1. ทำจากอลูมีเนียม มีความหนา 1 มม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
  2. รองรักแร้และมือจับทำจากโฟม PU  มีความแข็งแรง ทนทาน
  3. มือจับ สามารถปรับขึ้นและลงได้อีก  2  รู ห่างกันรูละ 4 cm
  4. มีลูกยางสวมปลาย
Category: